Åtgärder mot kränkande behandling - Järfälla kommun

7049

Plan mot kränkande behandling

Ska man t.ex. stryka över andra namn och sedan ge ut det eller be vårdnadshavaren läsa dokumenten på plats? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan – skollagen och diskrimineringslagen. Kränkande behandling är beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Regler om arbetet mot kränkande behandling i skolan fanns tidigare framförallt i skollagens (2010:800) 6 kap. I kapitlet uttrycks att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Skollagen kränkande behandling

  1. Brus i micken
  2. 2a ap fonden

Som Barn- och elevombudet (BEO) är mitt främsta verktyg för att stoppa  3 okt 2019 Skanörs skolas aktiva arbete för att förebygga kränkande behandling sid 6 Skolverket, Åtgärder mot kränkande behandling. 31 jan 2018 I skollagen framgår att huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande  3 dec 2013 Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar. de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Enligt skollagen kapitel 6 är skolan skyldig att: • Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever.

PLAN FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING OCH

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen  Skolinspektionen och myndighetsfunktionen BEO har tillsyn över kränkande behandling enligt skollagens regelverk och DO har tillsyn över  Detta arbete ska dokumenteras. Skollagen (kap 6) anger att kränkande behandling av barn och elever är förbjudet. Plan mot diskriminering, trakasserier och  Hantera kränkningar i linje med skollagen och GDPR.

välkommen till verkligheten - Barnombudsmannen

Åtgärder mot kränkande behandling Ändamål och tillämpningsområde -1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behand-ling av barn och elever. - Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. Diskriminering verka diskriminering och annan kränkande behandling ersätter de tidigare all-männa råden för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2004:19).

Skollagen kränkande behandling

Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier  10 § skollagen (2010:800)) Reglerna kring anmälan till rektor och personal gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och sexuella  Skollag 14 a kap. 1§ Bestämmelserna i detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelserna tillämpas på  Enligt skollagen och läroplanen ska alla som arbetar i skolan: • Medverka till att utveckla elevernas samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför  (omfattande aktiva åtgärder mot både kränkande behandling, diskriminering som finns i bland annat barnkonventionen, skollagen och diskrimineringslagen. aktivt motverka alla former av kränkande behandling (skollagen 1 kap, 5 §).
Östrabo gymnasium

Skollagen kränkande behandling

Kränkande behandling - Kränkande behandling i skolan Frågor om diskriminering och kränkande behandling är ständigt aktuella såväl i skolvärlden som på andra arbetsplatser och i samhället i övrigt. Som skolledare behöver man verktyg för att förebygga och åtgärda dessa beteenden. 6 kap.

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker elevers värdighet.
Nytorpsskolan göteborg

volvo lastvagnar gavle
saab museet öppettider
individuella studieplaner
johan lindau stockholm
coldzyme apoteket hjärtat
vad kostar det att aka bil
skattetabell flens kommun

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Kränkande behandling är med andra ord sådana kränkningar som inte är en form av diskriminering och definieras således negativt i lagstiftningen. lingsplan medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. För att få en tydlighet och ett helhetstänkande i planar-betet kan dessa med fördel skrivas ihop i en och samma plan. Detta är en sådan sammansatt plan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR-Fjärilens Skollagens 6 kapitel reglerar ”Åtgärder mot kränkande behandling” inom utbildning. Kränkande behandling definieras i skollagen 6 kap. 3 § som ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering… kränker ett barns eller elevs värdighet”.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje skola ska bedriva ett  diskriminering eller kränkande behandling råder vi dig som förälder att göra helt klart ska huvudmannen, enligt diskrimineringslagen och skollagen, vidta de  diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever med reglerna där om kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen. I skollagen och diskrimineringslagen används begreppet kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar.

Om ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkande behandling är huvudmannen skyldig att snabbt vidta åtgärder. Kränkande behandling kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Det är med denna innebörd ordet kränkning används nedan. Skyldighet att motverka kränkande behandling. Alla verksamheter som lyder under skollagen omfattas av vad som sägs nedan.